View Record

vapour_pressure_20deg_mbar

Enter the vapor pressure in mbar at a fluid temperature of 20 °C (=293 °K / 68 °F)

Introduzca la presión de vapor en mbar a una temperatura del fluido de 20 °C (=293 °K / 68°F)

Back